Club game bài đổi thưởng | Câu lạc bộ VN86

Đang đọc
Trang chủ > Phòng tài chính kế toán

– Thực hiện quản lý toàn bộ các khoản thu-chi tài chính của Trường theo quy định của Nhà nước (tài sản cố định, vốn Ngân sách, thu-chi hoạt động sự nghiệp).

– Mở đầy đủ các loại sổ, sách và thực hiện ghi chép đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác theo quy định của công tác quản lý tài chính hiện hành.

– Lập kế hoạch dự toán thu, chi kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm, hàng qúy của nhà Trường theo quy định của Nhà nước trình Hiệu trưởng và báo cáo Bộ duyệt.

– Tổ chức thực hiện thu và chi các khoản kinh phí theo đúng quy định về quản lý tài chính. Hạch toán thu-chi đào tạo các lớp ngắn hạn.

– Tổ chức kiểm tra việc chi tiêu các nguồn vốn (ngân sách, Chương trình mục tiêu quốc gia, thu sự nghiệp của nhà trường, xây dựng cơ bản, Dự án…), sử dụng vật tư thiết bị của tất cả các bộ phận trong Trường.

– Tổng hợp danh sách học bổng, trợ cấp xã hội của học sinh-sinh viên (trên cơ sở kết quả xét duyệt của Hội đồng xếp loại học sinh và phối hợp với phòng Đào tạo) trình Hiệu trưởng duyệt và tổ chức thực hiện việc chi trả kịp thời, chính xác cho học sinh-sinh viên.

– Làm quyết toán hàng năm, hàng quý theo quy định về chế độ kinh tế tài chính hiện hành.

– Cùng các Phòng, Khoa liên quan theo dõi quyết toán các hợp đồng kinh tế (nếu có).

– Làm dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí hành quý, hàng năm trình Hiệu trưởng duyệt, gửi các cơ quan chức năng của Bộ theo đúng yêu cầu.

– Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa liên quan thực hiện việc kiểm kê đánh giá tài sản, trang bị kỹ thuật định kỳ hàng năm, hoặc đột xuất theo quyết định của Hiệu trưởng.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]