Club game bài đổi thưởng | Câu lạc bộ VN86

Đang đọc
Trang chủ > Phòng khảo thí và ĐBCL

1. Danh sách nhân sự Phòng

TT Họ và tên GV Chức danh Trình độ Điện thoại Email
1 Trịnh  Văn Đại Trưởng Phòng Thạc sỹ 0915037612 [email protected]
2 Trần Duy Đông Phó trưởng phòng Thạc sỹ  0915254915 [email protected]
3 Nguyễn Xuân Khôi Giảng viên  Thạc sỹ 0979362903 [email protected]
4 Trần Thị Thúy Giảng viên Đại học 0374654558 [email protected]
5 Phạm Thị Thoa Giảng viên Đại học 0972884362 [email protected]

2. Chức năng, nhiệm vụ phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng

2.1. Chức năng

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu nhà trường trong công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng; Là đầu mối trong việc tổ chức thực hiện công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng.

2.2. Nhiệm vụ

* Công tác khảo thí

– Giám sát công tác kiểm tra kết thúc môn học/mô đun đảm bảo đúng quy chế;

– Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức thi tốt nghiệp cho HSSV hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp (trừ lái xe ô tô, sư phạm dạy nghề) theo kế hoạch, bao gồm các khâu: bốc thăm đề thi, giám sát thi, dọc phách, ghép phách và lưu trữ bài thi, phân tích xử lý các kết quả thi, phúc khảo thí.

– Phối hợp với các khoa chuyên môn, các phòng để xây dựng và quản lý hệ thống ngân hàng câu hỏi, đề thi cho từng môn học/mô đun cải tiến và phát triển các hình thức thi kiểm tra phù hợp với yêu cầu đào tạo của các nghề, các hệ bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.

– Giám sát các công tác về thi, đánh giá kết quả học tập của học sinh- sinh viên đánh giá chất lượng đào tạo thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài của các giáo viên.

– Tham gia hội đồng xét điều kiện dự thi, hội đồng thi, hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh sinh viên.

– Đề xuất các biện pháp thực hiện trong việc phát triển các hình thức đánh giá, hình thức thi, kiểm tra đảm bảo khách quan, tiên tiến và phù hợp với tính chất của từng môn học/mô đun.

– Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.

* Công tác kiểm định chất lượng

– Chủ trì trong việc tổ chức và hướng dẫn công tác tự kiểm định đánh giá chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – TB & XH cho các đơn vị trong toàn trường.

– Thực hiện nhiệm vụ điều phối viên, tổng hợp báo cáo kiểm định khi có các hoạt động đánh giá ngoài do Tổng Cục Dạy nghề – Bộ Lao động – TB & XH tiến hành tại nhà trường.

– Đầu mối trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng của nhà trường.

– Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động nhằm cải tiến hệ thống quản lý bảo đảm chất lượng.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lập Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng (MTCL) và xây dựng Kế hoạch thực hiện MTCL năm học của trường;

– Lập kế hoạch và triển khai việc đánh giá nội bộ các đơn vị.

– Định kỳ báo cáo cho lãnh đạo trường kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và đề xuất các cải tiến.

– Liên hệ với các tổ chức đánh giá ngoài để thực hiện công việc hoàn thiện hệ thống quản lý bảo đảm chất lượng của trường.

* Công tác thanh, kiểm tra các hoạt động đào tạo

– Chủ trì, phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện  kiểm tra nề nếp giảng dạy và học tập của giáo viên, HSSV.

– Định kỳ tổng hợp báo cáo Ban giám hiệu việc thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo.

– Thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ.

* Công tác khác

– Phối hợp với các phòng-khoa giám sát, kiểm tra việc sử dụng vật tư, nhiên liệu phục vụ học tập theo Quy trình cấp phát vật tư.

– Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức về các hoạt động kiểm định và bảo đảm chất lượng.

– Quản lý, cập nhật thông tin về các mặt công tác của phòng lên website của Nhà trường theo quy định.

– Tham gia giảng dạy theo quy địn.

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được nhà trường giao.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]