Club game bài đổi thưởng | Câu lạc bộ VN86

Đang đọc
Trang chủ > Văn bản quy chế

Điều lệ trường cao đẳng nghề cơ giới ninh bình

Chương I

QUY  ĐỊNH  CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều lệ này qui định về tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình.

Điều 2. Địa vị pháp lý của Trường

1. Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Trường) là cơ sở dạy nghề công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thành lập theo Quyết định số 1991/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoạt động theo qui định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Trường Cao đẳng nghề Cơ Cơ giới Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

thông tư Hướng dẫn tổ chức phong trào Thi đua và xét Khen thưởng hàng năm

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PTNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 75/2008/TT-BNN

Hà Nội, ngày 23  tháng 6  năm 2008

THÔNG TƯ

Hướng dẫn tổ chức phong trào Thi đua và xét Khen thưởng hàng năm trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

ND_42_2010_ND_CP hướng dẫn bổ sung Luật thi đua khen thưởng

CHÍNH PHỦ

______

 

Số: 42/2010/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010

 

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều

của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

____________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:  30  /2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29  tháng 9  năm 2010

THÔNG TƯ

Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề


Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

 

Thông tư số 10/2004/TT-BNV về việc huớng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 116/2003/NĐ-CP

THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 10/2004/TT-BNV NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2004  HƯ­ỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2003/NĐ-CP NGÀY 10/10/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC

undefined

Top
EnglishVietnamese
[X]